Name:  Shuqing Qiao 

 

Address: Key Laboratory of Marine Geology and Metallogeny
First Institute of Oceanography, Ministry of Natural Resources
No. 6 Xianxialing Road, Qingdao, P. R. China 266061

 

Email: Qiaoshuqing@fio.org.cn

 

Education

9/2001-7/2006    Ph.D , College of Marine Geosciences, Ocean University of China

9/1997-7/2001     B.S. College of Marine Geosciences, Ocean University of Qingdao

 

Working Experience

10/2010-present, Associate professor, First Institute of Oceanography, MNR, China

7/2006-10/2010 Post-Doctor, First Institute of Oceanography, SOA, China

 

Research Interests

Marine sedimentology, Delta evolution, Sediment source to sink of Asian Continental Margin; Quaternary geology, reconstruction of paleo-environment.

 

Research Projects 

1、2019-2021 Marine geological Investigation of the western Indian Ocean (Co-leader).

2、2014-2021 Source to Sink process and Land-Ocean interaction in Asian Continental Margin (GASI-GEOGE-03) (Co-investigator).

3、2010-2018 Coastal vulnerability and hazard evaluation in the Southeast Asia (Leader).

4、2012-2016 Marine space layout optimization technology system and decision-making service system of Shandong Peninsula Blue Economic Zone (201205001) (Co-investigator). 

5、2008-2011 Research on vulnerability of mega deltas in China and hazard evaluation technology (200805061) (Co-investigator).

6、2008-2011 Accumulation process of the mud area in the Bohai Sea and the paleo-environmental record (Leader).

7、2011, Investigation and research of source-sink process in the South China Sea (Co-Leader).

8、2009-2011 Sedimentary records of shift of the terminal course in the Yellow River subaqueous delta (40806026) (Leader).

9、2007-2009 Characteristics of suspended particulate matters and their responses to human activities in the Huanghe estuary in summer (Leader).

10、2007-2011 Seabed Geology Investigation and Research Project in the Coastal Seas of China (901-ZC-I-05) (Co-investigator).

11、2007-2010 Seabed Geology Investigation and Research Project in the Coastal Seas of China (901-01-CJ06) (Co-investigator).

12、2007-2010 Seabed Geology Investigation and Research Project in the Coastal Seas of China (901-01-CJ11) (Co-investigator).

13、2007-2010 Seabed Geology Investigation and Research Project in the Coastal Seas of China (901-01-CJ08) (Co-investigator).

14、2006-2011 Evolution of the Yellow, Yangtze and Pearl River delta, sedimentary record of major events (908-02-02-05) (Co-investigator). 

 

Publications

1.Li Qiuling ,Qiao Shuqing,Shi Xuefa,Hu Limin,Chen Yufei,Bai Yazhi ,Zhu Aimei ,Cui Jingjing. Sediment provenance of the East Siberian Arctic Shelf: Evidence from clay minerals and chemical elements, Acta Oceanologica Sinica, 2021,45(3):76-89.

2.SHI Xue-fa, QIAO Shu-qing, YANG Shou-ye, LI Jing-rui, WAN Shi-ming, ZOU Jian-jun, XIONG Zhi-fang, HU Li-min, YAO Zheng-quan, DONG Lin-sen, WANG Kun-shan, LIU Sheng-fa, LIU Yan-guang. Progress in Sedimentology Research of the Asian Continental Margin (2011-2020), Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2021,2:319-336.

3.Xuefa Shi, Zhengquan Yao, Jianxin Liu, Shuqing Qiao, Yanguang Liu, Xiaoyan Li, Xisheng Fang, Chaoxin Li. Dominant role of sea level on the sedimentary environmental evolution in the Bohai and Yellow Seas over the last 1 Million years. Frontiers in Earth Science, 2021, 9, doi: 10.3389/feart.2021.638221.

4.Aimei Zhu, Jihua Liu, Shuqing Qiao., Hui Zhang. Distribution and assessment of heavy metals in surface sediments from the Bohai Sea of China. Marine Pollution Bulletin, 2000,152:1-9.

5.QIAO Shu-qing, SHI Xue-fa,FANG Xi-Sheng,HU Li-min,YU Yong-gui, LIU Yan-guang, LI Chuan-shun, YAO Zheng-quan. Distribution and Composition of Clay Minerals in Seafloor Surface Sediments of the Bohai Sea and North Yellow Sea and Their Implications for Sedimentary Environment. Advances in Marine Science, 2020, 38(2):253-262 (in Chinese with English abstract). 

6.Wu B., Wu X., Shi X., Qiao S., Liu S., Hu L., Liu J., Bai Y., Zhu A., Kornkanitnan N., Khokiattiwong S. Influences of tropical monsoon climatology on the delivery and dispersal of organic carbon over the Upper Gulf of Thailand. Marine Geology ,2020, 426:1-14.

7.Wang Y., Zou X., Peng C., Qiao S., Wang T., Yu W., Khokiattiwong S., Kornkanitnan N. Occurrence and distribution of microplastics in surface sediments from the Gulf of Thailand. Marine Pollution Bulletin, 2020, 152:1-9. 

8.Chen Yufei,Qiao Shuqing,Shi Xuefa,Ge Chendong,Li Qiuling,Liu Shengfa,Zhang Ying,Wang Xiaojing,Somkiat Khokiattiwong,Narumol Kornkanitnan. GEOCHEMICAL EVIDENCE FOR THE SEDIMENT PROVENANCE EVOLUTION IN THE GULF OF THAILAND SINCE THE LAST DEGLACIAL. Quaternary Science, 2000, 40(3): 726-736 (in Chinese with English abstract).

9.GUO Yuxuan, QIAO Shuqing ,SHI Xucfa,WU Bin,YUAN Long,REN Yijun, GAO Jingjing, ZHU Aimei, Narumol Kornkanitnan. Variation trend and contamination source of heavy metals in sediments from estuary area of Bangkok Bay in the past century. Marine Geology & Quaternary Geology, 2019,39(2):61-69 (in Chinese with English abstract).

10.Shuqing Qiao, Xuefa Shi, Guoqing Wang, Lin Zhou, Bangqi Hu, Limin Hu, Gang Yang, Yangguang Liu, Zhengquan Yao, Shengfa Liu. Sediment accumulation and budget in the Bohai Sea, Yellow Sea and East China Sea. Marine Geology, 2017, 390, 270-281. 

11.Zhengquan Yao, Xuefa Shi, Shuqing Qiao, Qingsong Liu, Selvaraj Kandasamy, Jianxing Liu, Jijua Liu, Xisheng Fang, Jingjing Gao, Yanguang Dou. Persistent effects of the Yellow River on the Chinese marginal seas began at least ~880 ka ago. Scientific Report, 2017, 7(1): 1-11.

12.Limin Hu, Xuefa Shi, Shuqing Qiao, Tian Lin, Yuanyuan Li, Yazhi Bai, Bin Wu, Shengfa Liu, Narumol Kornkanitnan, Somkiat Khokiattiwong. Sources and mass inventory of sedimentary polycyclic aromatic hydrocarbons in the Gulf of Thailand: implications for pathways and energy structure in SE Asian. Science of the Total Environment. 2017, 575: 982-995.

13.Shuqing Qiao, Xuefa Shi, Xisheng Fang, Shengfa Liu, Narumol Kornkanitnan, Jingjing Gao, Ai’mei Zhu, Limin Hu, Yonggui Yu. Heavy metal and clay mineral analyses in the sediments of Upper Gulf of Thailand and their implications on sedimentary provenance and dispersion pattern. Journal of Asian Earth Sciences. 2015, 114:488-495.

14.Shuqing Qiao, Xuefa Shi, Jingjing Gao, Aimei Zhu, Narumol Kornkanitnan, Limin Hu, Yangshuo Zhang. Enrichment and bioavailability of heavy metals in sediments of the Bangkok Bay. China Environmental Science,2015,35(11):3445-3451 (in Chinese with English abstract)..

15.Kunshan Wang, Xuefa Shi, Shuqing Qiao, Narumol Kornkanitnan, Somkiat Khokiattiwong. Distribution and composition of authigenic minerals in surface sediments of the western Gulf of Thailand. Acta Oceanologica Sinica. 2015, 1-12.

16.Xuefa Shi, Shengfa Liu, Xisheng Fang, Shuqing Qiao, Somkiat Khokiattiwong, Narumol Kornkanitnan. Distribution of clay minerals in surface sediments of the western Gulf of Thailand: sources and transport patterns. Journal of Asian Earth Sciences. 2015, 105:390-398. 

17.Bangqi Hu, Zuosheng Yang, Shuqing Qiao, Meixun Zhao, Dejiang Fan, Houjie Wang, Naishuang Bi, Jun Li. Holocene shifts in riverine fine-grained sediment supply to the East China Sea Distal Mud in response to climate change. The Holocene. 2014,24(10):1253-1268.

18.Meixun Zhao, Ling Ding;Lei Xing, Shuqing Qiao, Zuosheng Yang. Major mid-late Holocene cooling in the East China Sea revealed by an alkenone sea surface temperature record. Journal of Ocean University of China. 2014,13(6):935-940

19.QIAO Shuqing, SHI Xuefa , GAO Jingjing, LIU Yanguang, YANG Gang, ZHU Aimei, WANG Kunshan. The distribution and variation of elements in sediments off the Huanghe (Yellow) River mouth. Chinese Journal of Oceanology and Limnology. 2013, 31(4),876-885.

20.Taoyu Xu, Xuefa Shi, Guoqing Wang, Shuqing Qiao, Gang Yang, Shengfa Liu, Xuchen Wang, Quanhong Zhao. Sedimentary facies of the subaqueous Changjiang River delta since the late Pleistocene. Chinese Journal of Oceanology and Limnology. 2013, 31(5):1107-1119. 

21.Yonggui Yu, Houjie Wang, Xuefa Shi, Xiangbin Ran, Tingwei Cui, Shuqing Qiao, Yangguang Liu. New discharge regime of the Huanghe (Yellow River) causes and implications. Continental Shelf Research, 2013, 09.013. 

22.Shengfa Liu, Yangguang Liu, Gang Yang, Shuqing Qiao, Chaoxin Li, Zhiwei Zhu, Xuefa Shi. Distribution of major and trace elements in surface sediments of Hangzhou Bay in China. Acta Oceanologica Sinica, 2012, 31(4):89-100. 

23.Shuqing Qiao, Xuefa Shi , Yoshiki Saito, Xiaoyan Li, Yonggui Yu, Yazhi Bai, Yanguang Liu, Kunshan Wang, GangYang. Sedimentary records of natural and artificial Huanghe (Yellow River) channel shifts during the Holocene in the southern Bohai Sea. Continental Shelf Research, 2011, 31: 1336–1342.

24.Shuqing Qiao, Xuefa Shi , Yazhi Bai, Xionglin Fang, Aimei Zhu, Yanguang Liu, Xisheng Fang. Distribution of organic carbon nitrogen in suspended and surface sediments and their controlling factors off the Huanghe (Yellow River) mouth and the nearby Bohai Sea. ACTA SEDIMENTOLOGICA SINICA, 2011, 29(2):11-19 (in Chinese with English abstract).

25.Shuqing Qiao, Xuefa Shi, Aimei Zhu, Yanguang Liu, Xisheng Fang, Gang Yang. Distribution and transport of suspended sediments off the Yellow River (Huanghe) and its nearby Bohai Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2010, 86(3): 337-344.

26.Shuqing Qiao, Zuosheng Yang, J. Paul Liu, Xiaoxia Sun, Rong Xiang, Xuefa Shi, Dejiang Fan, Yoshiki Saito. Records of late-Holocene East Asian winter monsoon in the East China Sea: key grain-size component of quartz versus bulk sediments. Quaternary International, 2010, doi:10.1016/j.quaint.2010.01.020.

27.Shuqing Qiao, Zuosheng Yang, Yanjun Pan, Zhigang Guo. Metals in suspended sediments from the Changjiang (Yangtze River) and Huanghe (Yellow River) to the sea, and their comparison Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2007, 74/3, 539-548.

28.Zuosheng Yang, Houjie Wang, Yoshiki Saito, J. D. Milliman K.H. Xu, Shuqing Qiao and Guoyu Shi. Dam impacts on the Changjiang (Yangtze River) sediment discharge to the sea: the past 55 years and after the Three Gorges Dam. Water Resources Research, 2006, 42: 1-10

29.Qiao Shuqing, Yang Zuosheng, Pan Yanjun, et al. Methods for determination of carbonate (calcite and dolomite) in sediment. Periodical of Ocean University of China, 2006, 36:484-488 (in Chinese with English abstract).

30.Qiao Shuqing, Yang Zuosheng, Li Yunhai, et al. Primary study on oxygen isotope of quartz in sediments from the Changjiang (Yangtze) and Huanghe (Yellow) Rivers. Marine Geology & Quaternary Geology, 2006, 26: 15-18 (in Chinese with English abstract).

31.Qiao Shuqing, Yang Zuosheng. Research progress in quartz tracer for source. Advances in Marine Science, 2006, 24: 266-274 (in Chinese with English abstract).

32.Qiao Shuqing, Yang Zuosheng, Fan Dejiang, et al., 2002. Comparative study of suspended particles from the Huanghe (Yellow) and Changjiang (Yangtze) rivers and dust storm in Shandong province. J. Coastal Engineering, 21(1):16-23 (in Chinese with English abstract).